Privacyverklaring

Toerisme Poperinge hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toerisme Poperinge houdt zich in alle gevallen aan de privacywetgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als Toerisme Poperinge zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stad Poperinge - Dienst Toerisme 
Grote Markt 1
8970 Poperinge
toerisme@poperinge.be
057 34 66 76
BE 206 751 837

Hoe verzamelt Toerisme Poperinge persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een aangevraagde dienst (bv. een inschrijving voor een activiteit…).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Toerisme Poperinge?

Toerisme Poperinge verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van aangevraagde diensten.  Afhankelijk van de dienst die u aanvraagt, verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Die blijven altijd beperkt tot het strikt noodzakelijke. Voor onderstaande diensten hebben wij de volgende gegevens nodig om de dienst correct te kunnen verlenen:

  • Voor het abonneren op onze nieuwsbrief en het ontvangen van informatieve e-mailberichten: naam – voornaam – e-mailadres.
  • Voor het inschrijven voor een activiteit: naam – voornaam – postadres – telefoonnummer – e-mailadres.
  • Voor het reserveren van een groepsreis/volkssportroute: aantal deelnemers – naam organisatie – naam – voornaam – postadres – telefoon – e-mailadres.

Hoe behandelt Toerisme Poperinge persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u gevraagde dienst.
Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor een of meer nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven.
We delen uw persoonsgegevens alleen met dienstverleners of partners voor zover als nodig om de betrokken dienst te kunnen leveren (bv. aan de gids van een begeleide wandeling, de cafés van de volkssportroute…). Bepaalde gegevens worden doorgegeven aan andere stadsdiensten om een dienst te kunnen leveren. Zij verbinden er zich toe de gegevens niet te misbruiken.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics analyseert het gedrag van gebruikers op onze site. Deze informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Hoe lang bewaart Toerisme Poperinge persoonlijke gegevens?

Toerisme Poperinge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bewaart Toerisme Poperinge persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de geldende wettelijke bepalingen ter zake.
Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en om de door u gevraagde diensten goed te kunnen leveren.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (via privacy@poperinge.be). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Naar top